Author Topic: Web tasarımı, alan adı (domain name), web hosting harcamalarının vergilendirilmesi  (Read 4 times)

nixor

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 360
    • View Profile
Web tasarımı, alan adı (domain name), web hosting harcamalarının vergilendirilmesi
Onur Elele
İnternet sitesi oluşturmak için yapılan web tasarımı, alan adı (domain name), web hosting harcamalarının vergilendirilmesi hizmetin niteliğine, hizmetin yurt içinden veya yurt dışından alınmasına ve hizmet alınan kişinin mükellefiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Web tasarımı

Oluşturulacak internet sitesinin tasarımı hizmetinin yurt içinde ticari organizasyon içerisinde faaliyet gösteren kişilerden alınması halinde elde edilen kazanç ticari kazançtır. Hizmeti veren kişi tarafından fatura düzenlenmelidir. Ödeme üzerinden stopaj yapılması gerekmemektedir.

Web tasarımı hizmetinin yurt içinde ticari organizasyon içerisinde faaliyet göstermeyen gerçek kişilerden satın alınması halinde, elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir. Elde edilen kazancın serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilebilmesi için ayrıca; yapılan işin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması ve devamlı olarak ifa ediliyor olması gerekir.

Devamlı olarak serbest meslek faaliyeti kapsamında internet sitesi tasarımının yapılması durumunda, yapılan hizmet karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmeli, KDV hesaplanmalı ve elde edilen kazancın tamamı serbest meslek kazancı olarak beyan edilmelidir.

Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılat ise arizi kazanç niteliğindedir. Arızi serbest meslek kazançlarının 2013 yılı itibariyle 21.000 TL'si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altındaki kazançlar için beyanname verilmemektedir.

Arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara yapılan ödemeler, 221 seri no'lu GVK Genel Tebliği uyarınca, hizmeti alan kişi tarafından düzenlenecek gider pusulası ile belgelendirilebilir.

Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri KDV'nin konusuna girmemektedir.

Eser mi?

GVK'nın 18'inci maddesi uyarınca; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

GVK 18 kapsamında vergilendirme için, yapılan tasarımın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun İl Kültür Müdürlüğü'nden alınacak bir belge ile tevsik ve ispat edilmesi gerekmektedir.     

İnternet sitesi tasarımlarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri kapsamında eser niteliği taşıması ve bu durumun tevsik ve ispat edilmesi halinde, serbest meslek kazancı istisnasından yararlanabilecektir. Vergi idaresinin bu yönde özelge bazında yapmış olduğu açıklamalar da mevcuttur.

Stopaj yapmakla yükümlü kişilere verilen internet sitesi tasarımı hizmeti karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden, serbest meslek kazancı istisnasından faydalanılması durumunda %17, faydalanılmaması durumunda ise %20 oranında stopaj yapılmalıdır.

Yurt dışından alma

Web tasarımı hizmetinin yurt dışından alınması halinde elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı niteliğindedir. Yapılacak ödeme üzerinden %20 oranında stopaj yapılması gerekir.

Ancak tasarım hizmetini veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, anlaşmanın 14'üncü maddesi kapsamında vergileme yapılır.

Anlaşmalarda genellikle ilgili şirket personelinin Türkiye'ye gelmeksizin yurt dışından icra ettiği serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olarak yapılacak ödemeler üzerinden vergileme hakkı Türkiye'ye tanınmamıştır. Bu durumda stopaj yapılmamaktadır.

Alan adı (domain name)

Yurt dışından alan adı alımı karşılığı yapılan ödemeler gayrimaddi hak ödemesi niteliğinde olup, yapılan ödeme üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Ödemenin sadece bir yıllık kullanıma ilişkin olması stopaj yapılmasına mani değildir.

Yurt içinde kurulu şirketlerden ya da gerçek kişilerden alan adı alımı karşılığı yapılan ödemelerde ise stopaj yapılmamaktadır. Karşı taraf açısında elde edilen gelir ticari kazançtır.

Ayrıksı bir durum olarak, sahip olduğu alan adını bedeli karşılığı bir başka kişiye satan gerçek kişilerin elde ettikleri kazanç, bu işi devamlı olarak yapmamaları kaydıyla arızi ticari kazançtır. 2013 yılı itibariyle 21.000 TL'si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarın altındaki kazançlar için beyanname verilmemektedir. Yapılan ödeme için ödemeyi yapan tarafından gider pusulası düzenlenmesi yeterlidir. Yapılan işlem KDV'ye tabi değildir.

Web hosting

Web hosting, alan adının yönlendirildiği sunucu (server) üzerinde internet sitesi dosyalarının ve e-mail hesaplarının barındırılması hizmetidir.

Yurt içinde verilen web hosting hizmeti karşılığı elde edilen kazanç ticari kazançtır, ödeme üzerinden stopaj yapılması gerekmemektedir.

Yurt dışından web hosting hizmeti karşılığında ödenen bedel üzerinden stopaj yapılıp yapılmayacağı alınan web hosting türüne göre değişmektedir.

Web hosting türleri

Shared hosting / paylaşımlı

Tek bir sunucu üzerinde, sunucunun bant genişliği ve fiziksel gücüne göre çok sayıda internet sitesine aynı yerden hosting hizmeti verilmesidir. Tipik ticari hizmet sunumu olarak değerlendirilmeli ve hizmetin yurt dışından alındığı durumda da stopaj yapılmamalıdır.

Vergi idaresinin yurt dışına yapılan web hosting ödemelerini stopaj yapılması gerekmeyen ticari hizmet alımı olarak değerlendirmesi sadece shared hosting türü için geçerlidir.

Co-location hosting/ sunucu bulundurma

Mülkiyetine sahip olduğunuz sunucunun fiziksel olarak çalışır durumda veri merkezine teslim edilmesi ve teslim edilen sunucu için yer tahsisi, internet erişimi, elektrik bağlantısı, soğutma, teknik destek ve güvenlik hizmeti alınmasıdır.

Yer kirası için yapılan ödemenin ayrıştırılarak gayrimenkul sermaye iradı ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir.

Teknik destek ve danışmanlık hizmeti karşılığı yapılan ödemelerin ise yine ayrıştırılarak serbest meslek ödemesi olarak stopaja tabi tutulması gerekir.Hizmeti veren şirketin mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilemeyi önleme anlaşması varsa, stoapj yapılıp yapılmayacağında anlaşmanın 14'üncü maddesi hükmü dikkate alınır.

Elektrik tüketimi bedelleri ile soğutma hizmeti bedelleri ise fatura üzerinde ayrıştırılması şartıyla stopaja tabi değildir.

Dedicated hosting / kiralık sunucu

Belli bir sunucunun tümüyle bir kullanıcı tarafından hosting amaçlı olarak kiralanmasıdır. Sunucunun mülkiyeti hosting firmasındadır. Kiralanan spesifik sunucu sadece kiralayan kişiye hizmet verir.

Sunucu kirası karşılığı yapılan ödeme sınai teçhizat kullanım bedeli olup gayrimaddi hak bedeli ödemesi olarak stopaja tabi tutulmalıdır.

Gider yazılabilir mi?

İşletmelere ait internet sitelerinin tanıtım amaçlı veya ticari amaçlı olarak kullanılması mümkün olup internet sitesinin tasarımına ilişkin harcamaların; eğer internet sitesi işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikleri varsa) ve amortisman ayırma limitini (2013 yılı için 800 TL) aşıyorsa, "bilgisayar yazılımları" sınıflandırması uyarınca 3 yılda ve %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir. Belirlenen limitin altındaki harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan gider yazılması mümkündür.

linux hosting

İnternet sitesi sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılmakta ve herhangi bir gelir getirici işleve sahip bulunmamakta ise internet sitesi tasarımı için yapılan harcama tutar sınırlaması ile bağlı olmadan doğrudan gider yazılabilir.

linux web hosting

Alan adı (domain name) ve web hosting için yıllık kullanım karşılığı yapılan harcamaların ise doğrudan gider yazılması mümkündür.

Share on Facebook Share on Twitter